Informacje dla kandydatów na 4-letnie szkolenie
z psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Ogłaszamy zamknięcie rekrutacji na szkolenia, na edycję 2022/2026

 

Pomimo utrudnień wynikających z sytuacji epidemiologicznej trwającej od marca 2020 Instytut Poznawczy rozpoczął swoją działalność zgodnie z założeniami. Szkolenia rozpoczęły się na jesieni 2020 roku w trzech lokalizacjach: Gdańsku, Krakowie i Warszawie, a od 2021 roku także w Lublinie. 

Szkolenia trwają 4 lata i po ukończeniu uprawniają do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nadawany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.  Instytut Poznawczy posiada rekomendację od Towarzystwa, czyli spełnia wszelkie wymagania i standardy Towarzystwa.

Ponadto absolwenci szkolenia uzyskają 300 punktów dydaktycznych na drodze do starania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego nadawany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Integralną częścią szkolenia jest moduł poświęcony psychoterapii zaburzeń seksualnych. Przygotowuje on do pracy terapeutycznej z najczęściej zgłaszanymi w gabinetach psychoterapeutów problemami w obrębie seksualności.

Skrót programu szkolenia:

 

Moduły zajęciowe l. godz.
Zajęcia ogólnoterapeutyczne w TPB 340
TPB „trzeciej fali” 100
Zaburzenia seksualne 140
Zajęcia pracy własnej 120
Superwizje 200
   
Suma godzin szkoleniowych w Ośrodku 900
   
Staż kliniczny
(realizowany samodzielnie przez osobę szkolącą się)
360
   
Suma godzin całości szkolenia 1260

Procedura rekrutacyjna:

 

 • Podstawowe warunki przyjęcia na szkolenie z psychoterapii organizowane przez Instytut Poznawczy:
  • Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, lekarzy i pedagogów. 
  • Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Wyjątkiem są studenci ostatniego roku studiów psychologicznych, którzy mogą aplikować przed obroną pracy dyplomowej, lecz termin obrony powinien mieć miejsce przed pierwszym zjazdem pierwszego roku szkolenia
  • Spośród zgłoszonych kandydatów w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby z tytułem magistra psychologii lub lekarza medycyny ze specjalizacją z psychiatrii lub w trakcie tej specjalizacji.
 • Proces kwalifikacji:
  • Kandydaci powinni wypełnić ankietę zgłoszeniową oraz złożyć kopie poświadczające uzyskanie wykształcenia, życiorys zawodowy oraz wpłacić opłatę rekrutacyjną.
  • Władze ośrodka szkolącego podejmą decyzję o uznaniu kwalifikacji kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów. 
  • Po pozytywnej ocenie kwalifikacji kandydaci zostaną proszeni o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną.
  • W niektórych przypadkach kandydaci będą mogli zostać poproszeni o podejście do egzaminu wstępnego. Procedura ta może być zastosowana zwłaszcza wobec kandydatów niebędących psychologami lub specjalistami psychiatrami.
  • O przyjęciu na szkolenie decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie dokumentacji, wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i wyniku ewentualnego egzaminu.
  • W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik w postępowaniu rekrutacyjnym zadecyduje kolejność zgłoszeń. 
  • Data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń oraz data zakończenia kwalifikacji będą podane wraz z rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego.
  • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  • Kandydaci zostaną poinformowani najpóźniej w ciągu 10 dni od zakończenia procesu rekrutacji o wyniku kwalifikacji za pośrednictwem poczty email na adres podany w ankiecie zgłoszeniowej. 

 Osoby zainteresowane nauką w naszym Ośrodku prosimy o śledzenie strony internetowej i fanpage na facebooku, na których będziemy zamieszczać ogłoszenia o kolejnych rekrutacjach.